Načítám...
 • Svatební přípravy
 • Půjčovna
 • Dílna Sabina
 • Svatební diář
 • Šperky a dopňky
 • Firemní večírky
 • Rozdělení dle barev
 • Zboží pro tvořilky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.sabinashop.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Sabina Kvak (dále jen „Prodávající") a Kupujícího („Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.sabinashop.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při zadání jednotlivé objednávky ("Dodací adresa").

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.sabinashop.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech výhradně pro úkony spojené s objednávkou a fakturačním nebo daňovým úkonům. Prodávající se zároveň zavazuje, že neposkytne získané osobní údaje v jakékoli podobě třetím osobám.

Nákupní řád

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • v případě tiskové chyby
 • v případě objednávky s dodací adresou do zahraničí

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu. Kupující v případě odstoupení od smlouvy zašle zboží na adresu Sabina Kvak, Písečná 781, 500 09 Hradec Kálové běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu. Náklady na přepravné se nevracejí, hradí jej kupující.

Kupující má plné právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, vrácení zboží a nebo jeho výměnu.

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • a dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ( svatební čokoládky, svatební jmenovky se jmény, bryndáky, samolepky, jmenovky,dekorace a ozdoby vytvořené dle požadavku spotřebitele), jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Vrácení zboží

Zákazník je povinen překontrolovat si při převzetí veškeré objednané zboží, že souhlasí s položkami uvedenými na objednávce a faktuře. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující v případě vrácení, zašle zboží na adresu Sabina Kvak, Písečná 781, 500 09 Hradec Králové běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

Garantujeme možnost vrácení chybně zaslaného zboží ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím. Takto chybně zaslané zboží, bude v co nejkratší možné době po obdržení Prodávajícím zasláno Kupujícímu ve správném počtu a typu, bez nároku na další poštovné. Zboží musí být v původním neporušeném obalu. Pokud si nejste jisti, že jste obdrželi (objednali) správné zboží, kontaktujte nás.

Výměna zboží

Výměna zboží je možná po předchozí domluvě s Prodávajícím ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží bude doručeno na adresu  prodávajícího Sabina Kvak, Písečná 781, 500 09 Hradec Králové. K zásilce bude připočítáno poštovné dle typu zásilky. Kupující v případě výměny zašle zboží na adresu Sabina Kvak, Písečná 781, 500 09 Hradec Králové běžným balíkem. Zásilka na dobírku nebude převzata a zároveň bude vrácena zpět Kupujícímu.

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím

Komunikace probíhá ve většině případů elektronickou poštou. Kupující je povinen pro tento účel mít vždy dostupnou a nepřeplněnou emailovou schránku. Zasílané potvrzení a veškerá komunikace internetového obchodu www.sabinashop.cz je většině případů el. poštou. Nelze následně reklamovat nedoručené potvrzení a nebo informace poskytované elektronickou poštou, v případě přeplněné schránky a nebo chybně poskytnuté emailové adresy od Kupujícího.

Nepřevzetí objednaného zboží od přepravce

Nepřevzetí objednaného zboží od přepravce je posuzováno jako porušení obchodních podmínek, kupující uzavřením a dokončením objednávky stvrzuje obchodní podmínky uvedené na stránkách www.sabinashop.cz. Prodávající má v tomto případě nárok vymáhat skutečnou výši poštovného plus případné další náklady spojené s objednávkou po kupujícím.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud dojde k odeslání objednávky a zásilka se nám vrátí zpět z důvodu odmítnutí či nevyzvednutí zásilky aniž by zákazník provedl storno objednávky, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží ve výši 150,- Kč!

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího (www.sabinashop.cz )v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.sabinashop.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.